kindertherapie

Kindertherapie om beter in je vel te zitten

Speltherapie
Vaak kunnen kinderen niet duiden wat hen bezig houdt of waarmee ze worstelen. Dan is speltherapie een goede en leuke manier om ze daarbij te helpen. Middels speltherapie verwerken kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. De kracht van de therapie zit dan ook in het spel. Het laat zien waarmee het kind worstelt en biedt ouders inzicht in welke prioriteit het geeft aan het probleem. Voor veel kinderen is het prettiger om hun zorgen met een vreemde te bespreken dan met papa of mama.

Beeldende therapie en muziektherapie
Speltherapie kan op een aantal manieren plaatsvinden. Met beeldende therapie geeft het kind op een specifieke manier uiting aan zijn (onbewuste) gevoelens en gedachten zodat heling plaats kan vinden. Op het gebied van muziek doen we spelletjes zoals gericht luisteren, ademhalen, bewegen, spiegelen, negatieve gevoelens uiten en lachen. Muziek wekt gevoelens op en ondersteunt ze, ontspant en raakt je op (on)bewust niveau. Het werkt als een soort katalysator. 

Wanneer kan kindertherapie ingezet worden?
Er zijn ontzettend veel situaties waarbij kindertherapie ingezet kan worden, dat het onmogelijk is om deze allemaal op te noemen. Een goede graadmeter is als je kind ander gedrag vertoont dan anders (boos, verdrietig, angstig, negatief zelfbeeld, geen zelfvertrouwen) en/of je gewoonweg niet weet wat zich afspeelt in zijn hoofd en het zich niet goed kan uiten.  

Dit kan gebeuren naar aanleiding van ingrijpende ervaringen zoals bijvoorbeeld overlijden, uithuisplaatsing, misbruik en mishandeling (slachtoffer of getuige hiervan zijn). Maar ook situaties als een echtscheiding, ziekenhuisopname, verhuizing, heimwee, adoptie of een nieuw samengesteld gezin kunnen aanleiding zijn voor kindertherapie.   

Wat houdt kindertherapie in?
De sessies kunnen zowel in de praktijk als in de Venlose bossen plaatsvinden.  In de vrije natuur, waar weinig prikkels zijn, worden leuke spelletjes gedaan op het gebied van grenzen aangeven en verleggen, risico's nemen en leren vertrouwen. Ook is er aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen, het uiten van woede en onmacht en mindfulness.

Estelle leert je kind op de manier die het beste bij hem past, om te gaan met wat hem dwarszit en zich op diverse manieren te uiten. Daarvoor gaat zij samen met je kind graven, op zoek naar wat er aan de hand is en welke praktische oplossingen er zijn. Je kind leert zijn eigen capaciteiten en hulpbronnen aan te spreken om weer in zijn kracht te staan en meer zelfvertrouwen te krijgen.  

Maken en analyseren van tekeningen en schilderijen
Bij het maken van tekeningen en schilderijen, geeft je kind onbewust zijn gevoelens weer in zijn tekening of schilderij. Door samen de tekening te analyseren, wordt de tekening als het ware "levend". Dat brengt je kind in contact met de diepere lagen van zijn eigen psyche. Dit kan zelfs een begin zijn van een nieuw persoonlijk bewustwordingsproces. Een groeiproces met als doel "worden wie je werkelijk bent". Een proces waar menig ouder op latere leeftijd nog mee bezig is of zelfs nog niet mee begonnen is.                                                         

Energetische- en ontspanningsoefeningen
Met dit soort oefeningen werken we met de energiestromen van het eigen lichaam om zo een zelf genezend proces op gang te brengen. Afhankelijk van de problematiek krijgt je kind hier handvatten aangereikt en leert het naar zijn hart te luisteren. Oefeningen fout doen kan niet. Dit geldt overigens voor alle activiteiten van de kindertherapie: inzet wordt gestimuleerd en iets fout doen kan niet.

Voorlezen van therapeutische (power)verhalen
Je kind herkent zichzelf (indirect) in het verhaal dat samen gelezen wordt. Het leert zo zijn eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken en te gebruiken. Hierdoor leert je kind om te gaan met zijn angst, probleem of zorgen.

En andere technieken waaronder

    • het spelen in o.a. de "zandbak"

    • het aanreiken van praktische handvatten aan zowel kind als ouders/verzorgers

    • het samenwerken in een herinneringsboek

    • het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten

    • het uitproberen van nieuw gedrag in een veilige omgeving

    • het maken van bijvoorbeeld krachtvoorwerpen en aanmoedigingskaartjes, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen

    • het (leren) benoemen van emoties en gevoelens en bespreekbaar maken van moeilijke gebeurtenissen

    • het samenwerken in een dieren reflectieboek

    • mind-mapping

    • het werken volgens de kinder zelfkonfrontatiemethode